Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJACK FLIGHTCASES RIJSENHOUT

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Projack Flightcases:
Projack Flightcases te Rijsenhout/Haarlemmermeer; de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever:
de wederpartij van Projack Flightcases, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Projack Flightcases en opdrachtgever.

Zaken:
Alle zaken, zoals flightcases en daarbij behorende accessoires die door Projack Flightcases worden verkocht en als zodanig onderwerp van de overeenkomst uitmaken.

Artikel 2 Algemeen
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Projack Flightcases en een opdrachtgever waarop Projack Flightcases deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Projack Flightcases, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Projack Flightcases en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Projack Flightcases.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
De door Projack Flightcases gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Projack Flightcases is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
Levertijden in offertes van de Projack Flightcases zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Ten aanzien van in offertes of anderszins vermelde of afgegeven gewichten van door Project, dan wel in opdracht van Projack aan derden uitbesteedde te vervaardigen of vervaardigde producten geldt dat deze gewichten uitsluitend indicatief zijn en hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Gegevens ontrent gewichten kunnen pas achteraf met zekerheid worden vastgesteld.
Alle op de website of anderszins gepubliceerde gegevens door of namens Projack zijn onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand doordat en op het moment dat beide partijen een schriftelijk stuk bevattende de inhoud van die overeenkomst ondertekenen.
Een overeenkomst komt ook tot stand zodra de schriftelijke acceptatie door opdrachtgever van het aanbod Projack Flightcases heeft bereikt.
Een overeenkomst komt eveneens tot stand zodra de schriftelijke bevestiging door Projack Flightcases van een opdracht of bestelling aan opdrachtgever is verzonden. Indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van deze opdrachtbevestiging schriftelijk reclameert, wordt de overeenkomst geacht in die bevestiging juist en volledig te zijn weergegeven.
Indien aard en omvang van een overeenkomst zodanig gering zijn dat het zenden van een offerte dan wel opdrachtbevestiging daarvoor achterwege kan blijven zal slechts de ter zake te zenden factuur als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst gelden en als zodanig geacht worden de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
Projack Flightcases zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Projack Flightcases het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Projack Flightcases aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Projack Flightcases worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Projack Flightcases zijn verstrekt, heeft Projack Flightcases het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Projack Flightcases is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Projack Flightcases is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Projack Flightcases in alle redelijkheid kenbaar behoorde te zijn.
Opdrachtgever vrijwaart Projack Flightcases voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering
Levering geschiedt af fabriek/magazijn van Projack Flightcases.
Verpakking wordt door Projack Flightcases in rekening gebracht en kan niet worden geretourneerd, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Projack Flightcases deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien Projack Flightcases een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Projack Flightcases schriftelijk in gebreke te stellen.
Projack Flightcases is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Projack Flightcases is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Onderzoek, reclames
Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Projack Flightcases te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan kan dat slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Projack Flightcases op de wijze zoals door Projack Flightcases aangegeven.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en binnen 8 dagen na verzenddatum van de desbetreffende factuur door Projack Flightcases te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt in orde bevonden te zijn door opdrachtgever.
Indien de hiervoor genoemde klachten door Projack Flightcases gegrond worden bevonden is Projack Flightcases uitsluitend verplicht tot het aanvullen van geconstateerde tekorten en/of het vervangen van ondeugdelijke of beschadigde producten zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
Het reclameren ontslaat opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting jegens Projack Flightcases.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
Indien Projack Flightcases met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Projack Flightcases niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Projack Flightcases mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.
De door Projack Flightcases gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 10 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Projack Flightcases aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Projack Flightcases op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en/of indien Projack dit wenst worden de geleverde goederen geacht in eigendom en direct opeisbaar te blijven van c.q door Projack.
Projack Flightcases heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Projack Flightcases kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Projack Flightcases kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Projack Flightcases heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Projack Flightcases geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. blijven eigendom van Projack Flightcases totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Projack Flightcases gesloten overeenkomsten is nagekomen.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Projack Flightcases zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Door Projack Flightcases geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Voor het geval dat Projack Flightcases zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Projack Flightcases of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Projack Flightcases zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie
Projack Flightcases garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Projack Flightcases.
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Projack Flightcases de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Projack Flightcases, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Projack Flightcases te retourneren en de eigendom aan Projack Flightcases te verschaffen.
De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Projack Flightcases, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachtten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de door Projack Flightcases verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
Ten aanzien van gewichten en gegevens van producten word verwezen naar het genoemde onder artikel 3.lid5 en of artikel 3 lid 6
Projack is niet aansprakelijk voor kosten welke ontstaan na aflevering c.q overdracht van of door het product aan opdrachtgever of diens gemachtigde.

Artikel 13 Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
Indien Projack Flightcases hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
Projack Flightcases is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de overeenkomst Projack Flightcases kennis neemt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
Voorts is Projack Flightcases bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Projack Flightcases op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Projack Flightcases de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Projack Flightcases behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien Projack Flightcases aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Projack Flightcases het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien door Projack Flightcases geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Projack Flightcases jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Indien Projack Flightcases aansprakelijk is voor directe schade in de nakoming van een overeenkomst dan zal de door Projack Flightcases te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door Projack Flightcases aan opdrachtgever in rekening gebrachte en te brengen bedragen (exclusief omzetbelasting).
De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Projack Flightcases in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Projack Flightcases aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Projack Flightcases toegerekend kan worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Projack Flightcases is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Projack Flightcases of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Projack Flightcases geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Projack Flightcases niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Projack Flightcases worden daaronder begrepen.
Projack Flightcases heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Projack Flightcases zijn verbintenis had moeten nakomen.
Voor zoveel Projack Flightcases ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Projack Flightcases gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 19 Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart Projack Flightcases voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Indien opdrachtgever aan Projack Flightcases informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Projack Flightcases zich de rechten en bevoegdheden voor die Projack Flightcases toekomen op grond van de Auteurswet.
Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de producten of materialen te verwijderen of te wijzigen.
Projack Flightcases behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Vertrouwelijke informatie
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 22 Niet-overname personeel
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Projack Flightcases, medewerkers van Projack Flightcases of van ondernemingen waarop Projack Flightcases ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van Projack Flightcases is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Projack Flightcases het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Projack Flightcases en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.